Celoživotní hra
Celoživotní učení

Headu vytváří zábavné a vysoce kvalitní hry, hračky, knihy a aplikace pro rozvoj základních dovedností dětí pomocí inovativních výukových metod, jako je například metoda Montessori.

O Headu

Mise headu je pomoci dětem učit se základním dovednostem pomocí inovativní metody výuky.

Hry a hračky Headu jsou zábavné, poutavé a vyrobené z odolných a vysoce kvalitních materiálů (ze dřeva, z papíru, textilií a dalších).

Všechny produkty jsou vyráběné v Itálii za přispění pokrokově smýšlejících autorů, designérů a ilustrátorů z celého světa.
Výzkumné centrum společnosti spolupracuje s prestižními pedagogy, učiteli a odborníky na rozvoji dětí.

Během procesu učení a při budování dovedností používají děti svůj mozek různými způsoby, jako by čerpaly z různých sad „intelektuálních zdrojů“. Ve společnosti Headu jsou si toho vědomi a rozvíjí různé inteligence dětí.

Osobnostní inteligence

Osobnostní intrapersonální inteligence může být rozeznána u osob, které mají dobré uvědomění si sami sebe, svých vlastních pocitů a emocí. Existují též jednotlivci, kteří jsou schopni učinit pozitivní rozhodnutí, dosáhnout stanovené cíle, seznámit se se svými slabými a silnými stránkami a mít kontrolu sami nad sebou. Byl naleze n určitý sklon k intrapersonální inteligenci u dětí, jež mají dobrou funkční nezávislost.

Jazykově-verbální inteligence

Jazykově-verbální inteligence je typická pro osoby, které využívají bohatou a rozšířenou slovní zásobu kreativním způsobem a vyjadřují se jasně a věcně, a to ústně i písemně. Jsou schopny využívat nová slova, mají vynikající sklon k naslouchání ostatních. Perfektně vědí jak rozlišit jednotlivé jazykové rozsahy a jsou zvyklé rozmýšlet nad tím, co řeknou. Některé děti tuto schopnost prokazují již ve věku pouhých několika měsíců, a jelikož je pro ně verbální jazyk (řeč) důležitým způsobem komunikace, získávají brzy uznání ze strany dospělých.

Logicko-matematická inteligence

Logicko-matematická inteligence je výsadou osob, které jsou schopné rychle počítat a řeší problémy přes indukční a deduktivní uvažování. Je to typické pro lidi,kteří vypracují strategii řešení problému, vytvoří schéma reality, mají talent na abstraktní pojmy a vědí, jak zobecnit myšlenky a pojmy.Logicko-matematickou inteligenci můžeme vidět u dětí, které jsou velice dobré v počítání z hlavy, jsou schopné rozčlenit a správně zařadit jednotlivé objekty, rozumějí vztahům mezi věcmi a jsou schopné se úspěšně vyjádřit a pohybovat v umělém způsobu chování.

Přírodní inteligence

Přírodní inteligence se projevuje ve zvláštní vnímavosti k přírodě, životnímu prostředí a lidským bytostem. Tato vnímavost vede k podrobnému rozpoznávání a roztřídění rozmanitostí světa kolem nás.Touto inteligencí jsou obdařeni především vědci. Ale též několik členů primitivních kmenů má schopnost rozlišovat četné aspekty a znamení nabízené přírodou, která je obklopuje. Děti obdařené touto inteligencí projevují zvláštní zájem o přírodní jevy, zvířata a rostliny.

Tělesně-pohybová inteligence

Tělesně-pohybovou inteligenci najdeme stejně tak u gymnastek a baletek jako u fotbalistů a herců, ale i u zlatníků a řemeslníků. Tedy u každého, kdo je schopen kontrolovat a koordinovat své vlastní pohyby, kdo má vyvinutou mimiku a bohatou řeč těla, kdo obratně manipuluje s různými předměty.Obecně řečeno, je to inteligence u jedinců, kteří dokonale ovládají své tělo. Toto lze vypozorovat u dětí, které mají dobrý cit pro rovnováhu a tělesnou koordinaci a které projevují talent pro manuální činnosti, používají spíše non-verbální styl komunikace a rády se hýbou a sportují.

Vizuálně-prostorová inteligence

Vizuálně-prostorová inteligence je typická pro lidi, kteří vnímají a zapamatují si snadno jednoduché i složitější formy, pamatují si vnější vzhled jednotlivých předmětů a mají dobrý smysl pro orientaci. Určitou vizuálně-prostorovou schopnost je možné pozorovat též v jejich možnostech představit si v hlavě různé věci a situace, aniž by je v reálu viděli.Tuto inteligenci lze pozorovat u dětí, které mají dobrou paměť na detaily, které vytvářejí grafické kompozice a které jsou schopné se rychle zorientovat v novém či cizím prostředí.